BEYŞEHİR MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Adı   Beyşehir Malmüdürlüğü
Kurum Amiri Adı-Soyadı   Muhammet Ali KARABACAK
Kurum Telefon No.  
Milli Emlak Servisi : 512 1321
Muhasebe Servisi : 512 1322
Malmüdürü : 512 3878
Kurum Fax No.   0332 512 66 80
Kurum E-Mail   sym42102@muhasebat.gov.tr
Kurum WEB   -
 
BEYŞEHİR MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.No VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Her türlü Gelirin Tahsil Edilmesi

1- Konusuna Göre;
a) İlgili idarenin yazısı
b) Mahkeme kararı
c) İdari para cezası karar tutanağı
d) Ecrimisil ihbarnamesi
e) İlgilinin Beyanı

15 Dakika

2

Adli Teminat İşlemleri

1- Tahsilinde Mahkeme Kararı
2- İadesinde;
a) Mahkeme kararı
b) Alındı aslı
c) Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

15 Dakika

3

Teminat Alınması

1- İhaleyi yapan kurumun yazısı
2- Teminat olarak kabul edilecek belgeler

15 Dakika

4

Kesin Teminat İadesi

1- İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı
2- Alındı belgesi
3- SGK ilişiksizlik belgesi
4- İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge
5- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
6- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

45 Dakika

5Geçici Teminat İadesi

1- İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı
2- Alındı belgesi
3- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

45 Dakika

6Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler

1-Alındı belgesi
2-İlgili idarenin veya veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı
3- İlgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

1 Saat

7

Mahsup Belgesi Niteliğinde Muhasebe İşlem Fişi Verilmesi

Kimlik numarası veya vergi numarasını içeren dilekçe

10 Dakika

8

Emanet İade İşlemleri

1-İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe
2-Alındı belgesi(Düzenlenmiş olması halinde)
3-Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı
4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

30 Dakika

9

Kaybedilen Alındı Belgeleri için Tasdikli Suret Verilmesi

1-Dilekçe
2-Gerekli hallerde gazete ilanı

1 Saat

10

2022 Sayılı Kanuna Göre Yaşlılık, Özürlü, Bakıma Muhtaç, Özürlü Yakını Aylığı Başvurusu

1- Başvuru formu
2- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı
3- Özürlüler için özürlü adına alınacak sağlık kurulu raporu
4- İlgili Yönetmeliğin 2-C maddesi kapsamına girenler için Türkiye İş Kurumuna başvuru yapıldıgına dair belge
5- İlgili kurumlarca tasdik edilmiş muhtaçlık araştırması formu

30 Dakika

 

BEYŞEHİR MALMÜDÜRLÜĞÜMİLLİ EMLAK SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.No VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Satış

Hazinenin özel mülkiyetinde olup, satışı talep edilen taşınmazın, tapuda kayıtlı olduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, ada, parsel numarası veya cilt, sayfa, sıra numarasını belirtir şekilde satın alma talep dilekçesi.

8-12 Ay Arası
Bakanlığımızdan verilecek onay süresi kısa olursa daha kısa sürede sonuçlanmaktadır.

2

Kira

1-Kiralaması talep edilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar için; taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, ada ve parsel numarası veya cilt, sayfa, sıra numarası ile hangi amaçla kullanılmak üzere kiralanmasının talep edildiğine dair dilekçe,
2-Tamamının mı, bir kısmının mı istendiği, bir kısmı isteniyorsa, miktarı ile paftası üzerinde yeri işaretlenmiş basit krokisi,
3-Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ise, bulunduğu, ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, sınırlarını ve yüzölçümünü gösterir ölçekli krokisi ile hangi amaçla kullanılmak üzere kiralanmasının talep edildiğine dair dilekçe,
4-Organize hayvancılık yapılmak üzere kiralanmasının talep edilmesi halinde, ilgilileri tarafından hazırlanacak ve talep konusu alanda yetiştirilecek hayvan türünü ve sayısını, ihtiyaç duyulacak kapalı ve açık alanların yüzölçümünü, yerleşim şeklini ve açık alanlarda ne tür faaliyetin gerçekleştirileceğini, talep edilmesi halinde ne kadarlık bir alanın yem bitkisi üretimi için gerekli olduğuna dair bilgileri de içeren avan proje.iadelerde yetki belgesi

Defterdarlığımız yetkisinde olan kiralamalarda
5 Ay

Bakanlık yetkisinde olanlarda
6 Ay

3

Tahsis

1-Tahsis talebinde bulunulan Kamu İdaresince taşınmazı hangi kamu hizmetinde kullanacağını belirtir talep yazısı,
Talep yazılarında;
Taşınmazın;
a)Tapuda kayıtlı olduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, pafta, ada ve parsel numarası veya cilt, sayfa ve sıra numarası, cinsi ve yüzölçümü,
b)Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ise, bulunduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii sınırlarını ve yüzölçümünü gösterir ölçekli kroki,
c)Tamamının mı, bir kısmının mı istendiği, bir kısmı isteniyorsa, miktarı ile paftası üzerinde yeri işaretlenmiş basit krokisi,
ç)İmar planı içinde olması halinde, onaylı plan örneği, planda ayrıldığı amaç,
d)üzerinde inşaat yapılacak ise, avan projesi, yatırım programına alınıp alınmadığı, alınmış ise proje numarası ve proje için gerekli arazi veya arsa miktarı,

4 Ay

4

Ön İzin, Kullanma İzni Verilmesi ve İrtifak Hakkı Tesisi

1-Hazine taşınmazları üzerinde 324 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca; irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin taleplerde, talep sahibince taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, ada ve parsel numarası veya cilt, sayfa, sıra numarası ile cinsi ve yüzölçümü ile hangi amaçla istenildiğine dair talep dilekçesi,
2-Kullanma izni verilmesi taleplerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazın bulunduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, sınırlarını yüzölçümünü gösterir ölçeli krokisi ile hangi amaçla istenildiğine dair talep dilekçesi,
3-Projeye dayalı organize hayvancılık amacıyla yapılacak yatırımlar ile teknolojik veya jeotermal seracılık ile organik tarım amaçlı yatırımlar için; Ön izin süresi içerisinde, taşınmaz üzerinde yapılması planlanan yatırıma ilişkin uygulama projeleri.

7-8 Ay

5

Kamu Konutları

Kamu konutlarında oturmak isteyen kamu personelinin, talep dilekçeleri ekinde Kamu Konutları Yönetmeliği eki (Ek-5) Kamu Konutları tahsis talep beyannamesini ibraz etmeleri

Puanlama yapılarak, her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme yapılır.
Görev tahsisli konutlarda ise beyanname alınarak, yetkili makamca değerlendirilir.

6Trampa

İmar planlarında kamu hizmet alanlarına ayrılmış taşınmazlar ile miras ve ölüme bağlı tararruflar dışında sonradan edinenler hariç olmak üzere; trampa talebinde bulunulacak Hazine taşınmazı ile trampa edilmek istenen taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, ada ve parsel numarası veya cilt, sayfa ve sıra numarası, cinsi, yüzölçümünü belirtmek suretiyle verilen talep dilekçesi.

8 Ay

7Bağış

Bağışta bulunacak kişinin;
1-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip (Tam ehliyetli) olması,
2-Tüzel kişilerin yetkili organlarının bağış hakkında karar alması,
3-Bağışta bulunacak kişi, bağışlayacağı taşınmazının tapuda kayıtlı olduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, ada ve parsel numarası veya cilt, sayfa ve sıra numarası, cinsi, yüzölçümünü de belirtir şekilde taşınmazın bulunduğu yerin Malmüdürlüğüne verilecek dilekçesi.

Şartsız ve mükellefiyetsiz bağışlarda
15 Gün
Şartlı bağışlarda
(Yetki Bakanlıkta olduğu için)
3-4 Ay

8

Ecrimisil

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesine ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmelik hükümleri ile 336 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin işgalen kullanıldığının tespiti halinde idarece yürütülen işlemdir.

Hazine taşınmazlarının kişilerce işgale uğradığının tespit edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde 'Taşınmaz Tespit Tutanağına' dayanılarak ecrimisil idarece tespit edilir.
1-Takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren onbeş gün içinde 'Ecrimisil İhbarnamesi' düzenlenerek fuzuli şagile tebliğ edilir.
2-Ecrimisil işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili İdareye dilekçeyle müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabilir.
3-Düzeltme talepleri, talep tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde komisyonlarca karara bağlanır ve karar tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi ile ilgilisine tebliğ edilir.

Tespit tarihinden itibaren 15 gün içinde ecrimisil takdir edilip, 15 gün içerisinde Ecrimisil İhbarnamesi ile tebliğ edilir.

Ecrimisil İhbarnamesine otuz gün içinde itiraz edilebilir.

Düzeltme talebine istinaden otuz gün içinde komisyonca karara bağlanıp, onbeş gün içinde ecrimisil düzeltme ihbarnamesi ile tebliğ edilir.

9

Mal,Hizmet Alımı Yapım İşleri

4734 sayılı Kanun gereğince Bakanlığımız hizmet binaları ve lojmanlar.

Bakanlıktan ödenek gelmesi halinde 60 gün içerisinde.

10

Bilgi Edinme

Dilekçe, esmi Yazı

15 İş Günü

11

Dilekçe Hakkı Dilekçe 30 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,
hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 

İlk Müracaat Yeri:

İsim: Muhammet Ali KARABACAK

Unvan: Malmüdürü

Adres : Evsat Mah. Hük. Konağı

Tel: 0 (332) 512 3878

Faks: 0 (332) 512 6680

E-Posta : sym42102@muhasebat.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri:

İsim:Yusuf ÖZDEMİR

Unvan: Beyşehir Kaymakamı

Adres: Evsat Mah. Hük. Konağı

Tel: 0 (332) 512 1818

Faks: 0 (332) 512 7266

E-Posta : beysehir@icisleri.gov.tr